vacant

[m.] vrij

vacaturehoudend

[m.] (de plek) waar een vacature bestaat

valideren

[m] goedkeuren

valorisatie

[m.] kennis eens echt gaan gebruiken

van de zijde van

[o.] 1. door; 2. van

van gemeentewege

[o.] 1. door de gemeente; 2. door ons

van mening zijn

[o.] vinden

van oordeel zijn

[o.] vinden

van plan zijn

[o.] willen

van start gaan

[o.] beginnen

vanwege

[o.] omdat

veelvuldig

[m.] vaak

verbeterpunten

[p.] 1. fouten; 2. verbeteringen

verkiezen boven

[o.] kiezen voor

vermogen

[m.] 1. kunnen; 2. bezit

verordening

[m.] (document met) regels

verstreken periode

[o.] afgelopen tijd

vertaalslag

[p.] uitwerking (voor)

vertrouwen opzeggen

[m.] 1. wegsturen; 2. ontslaan

verwerven

[o.] 1. kopen; 2. krijgen

verzuimen

[o.] niet doen

viertal

[o.] vier

vigeren

[m.] gelden

vigerend

[m.] geldend

vijftal

[o.] vijf

voldoen

[p.] betalen

volgaarne

[o.] graag

volgtijdelijk

[o.] na elkaar

voor het geval dat

[o.] als

voor wat betreft

[o.] over

voorafgaand (aan)

[o.] 1. eerder; 2. vooraf

voorafgaandelijk

[o.] vooraf

vooraleer

[o.] voordat

vooralsnog

[o.] voorlopig

voorhanden zijn

[o.] beschikbaar (zijn)

voorhands

[o.] voorlopig

voorheen

[o.] eerder

voorliggende

[o.]  deze, dit

voormelde

[o.] deze, dit

voornemen

[o.] plan

voornemens zijn

[o.] willen

voornoemde

[o.] deze, dit

voorshands

[o.] voorlopig

voorts

[o.] 1. en; 2. ook

voorwaarden scheppen

[m.] mogelijk maken

vorderen

[m.] eisen

vorenbedoelde

[o.] deze, dit

vorenomschreven

[o.] deze, dit

vorenstaande

[o.] deze, dit

vraagpunt

[p.] vraag

vrijwel

[m.] bijna© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl