of, en zo ja op welke wijze

[m.] 'of, en hoe'

officieus

[m.] niet officieel

ofschoon

[o.] 1. toch; 2. maar

oftewel

[o.] of

om deze redenen

[m.] daarom

om niet

[o.] gratis

om te komen tot

[o.] om

ombuiging

[m.] 1. meer of minder geld geven; 2. bezuiniging 

omtrent

[o.] over

omvangrijk

[m.] groot

onbezoldigd

[m.] niet betaald

ondanks het feit dat

[o.] (maar) toch

onder curatele stellen

[m.] 1. laten controleren; 2. toezicht opleggen

onder invloed van

[o.] door

onder referte aan

[o.] zoals in (verwijzing)

onder verwijzing naar

[o.] over

ondergetekende

[o.] 1. ik; 2. bij mij

onderhavige

[o.] deze, dit

onderscheidenlijk

[o.] duidelijk

onderwerpelijk

[o.] deze, dit

onderwijl

[o.] intussen

ongeacht

[o.] of nu wel of niet

ongenoegen

[o.] 1. klacht; 2. boosheid

onjuist

[o.] 1. verkeerd; 2. fout

onlangs

[o.] 1. pas; 2. op (datum)

ontplooien

[o.] ontwikkelen

onverlet (dat laat)

[o.] 1. dat betekent niet; 2. dat doet niets af aan het feit dat

onverwijld

[o.] 1. onmiddellijk; 2. strikt

onzes inziens (o.i.)

[o.] wij vinden

oogmerk

[o.] doel

oorzaak ligt in het feit

[o.] dit komt door

op basis van

[o.] 1. daarom; 2. zo

op deze wijze

[o.] zo

op een prettige wijze

[o.] goede (..)

op grond van het voorgaande

[o.] daarom

op het gebied van

[o.] 1. op; 2. over; 3. voor

op het huidige moment

[o.] nu

op voorhand

[o.] 1. eerst; 2. vooraf

op welke wijze

[o.] hoe

opstarten

[o.] beginnen

opteren

[m.] (mogelijk) kiezen

optimaal

[m.] zo goed mogelijk

optimaliseren

[m.] verbeteren

overeenkomstig

[m.] zo

overhead

[p.] bijkomende kosten© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl