hangende het besluit

[o.] zolang nog niets is besloten

heden

[o.] 1. vandaag; 2. nu

heroriëntatie

[m.] opnieuw bekijken

het besluit nemen

[o.] 1. besluiten; 2. beslissen

het is geboden

[o.] het moet

het kan niet worden tegengesproken dat

[o.] 1. het is zo; 2. het is waar

het ligt geenszins in de bedoeling dat u

[o.] 1. u hoeft niet; 2. ik bedoel niet

het moge duidelijk zijn

[p.] 1. het is duidelijk; 2. u weet dat..

het valt te

[m.] 1. het kan; 2. we kunnen

het ware te (..) dat

[o.] (..) is

hetgeen

[o.] 1. dat wat; 2. wat

hetwelk

[o.] 1. dat; 2. wat

hiërarchie

[m.] rangorde

hiernavolgende

[o.] volgende

hieromtrent

[o.] hierover

hieronder ressorteren

[m.] hieronder vallen

hoewel

[o.] (maar) toch

hoofdlijnen

[m.] de belangrijkste punten

hoofdzakelijk

[o.] vooral

hoogachtend

[o.] met vriendelijke groet (alleen niet bij een juridisch conflict)

horizontaal werkverband

[p.] samenwerken op één niveau

houdende

[o.] met© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl